ข่าวประกาศ สสอ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารจุดคัดกรองผู้ป่วย รพ.สต.กลางใหญ่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารจุดคัดกรองผู้ป่วย รพ.สต.กลางใหญ่

       ตามประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางใหญ่ย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซ่อมแซมซ่อมแซมอาคารจุดคัดกรองผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 26 มกราคม2561ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่นายถาวร  ธรรมประเสริฐ โดยเสนอราคาตำ่ที่สุดเป็นเงิน 99,000 บาท(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)รวมภาาีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ซ่อมแซมจุดคัดกรอง.pdf)ซ่อมแซมจุดคัดกรอง.pdf380 kB2018-02-19 16:01

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ฉลากยา รพ.สต.บ้านกลางใหญ่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ฉลากยา รพ.สต.บ้านกลางใหญ่

       ตามประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางใหญ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อเครื่องพิมพ์ฉลากยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30 มกราคม2561ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่บริษัท เอ.เอส.ที.เมดิคอลซัพพลาย (ไทยแลนด์)จำกัด โดยเสนอราคาตำ่ที่สุดเป็นเงิน 14,000 บาท(หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง รายละเอียดตามประกาศฯที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ฉลากยา.pdf)ฉลากยา.pdf372 kB2018-02-19 15:49

ขอสรุปคะแนนประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาวปี61

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
   ขอความกรุณาส่งแบบสรุปคะแนนประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาวปี2561 ตามไฟล์ที่แนบ ให้กับผู้รับผิดชอบงาน ที่เมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อที่จะได้สรุปและนำส่งจังหวัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

มานิตย์ นิยมเหลา
ผู้ประสานงาน รพ.สตติดดาว อ.บ้านผือ

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาว61.xls)ประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาว61.xls41 kB2018-02-08 21:28

ขอแจ้งกำหนดการโครงการ Active Finding Cataractและ โครงการผ่าตัดต้อกระจก ปีงบประมาณ 2561

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                                ด้วย คปสอ.บ้านผือ ขอแจ้งกำหนดการ โครงการ Active Finding Cataract และโครงการผ่าตัดต้อกระจก ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (โครงการActive Finding Cataract.pdf)โครงการActive Finding Cataract.pdf563 kB2018-01-22 14:48

ผลการคัดกรอง NCD และ ผส. ปี 61 (1ตค-31ธค.60)

ผลการดำเนินงาน การคัดกรอง NCD และ ผู้สูงอายุ  อำเภอบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ 2561 (1ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ผลการคัดกรอง ผส. ปี61.pdf)ผลการคัดกรอง ผส. ปี61.pdf286 kB2018-01-01 14:11
Download this file (ผลงานคัดกรองNCD DM 61.pdf)ผลงานคัดกรองNCD DM 61.pdf218 kB2018-01-01 14:21
Download this file (ผลงานคัดกรองNCD HT 61.pdf)ผลงานคัดกรองNCD HT 61.pdf217 kB2018-01-01 14:21

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                              ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ในวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ประชุมประจำเดือน ม.ค.61.pdf)ประชุมประจำเดือน ม.ค.61.pdf208 kB2017-12-29 15:12

ขอเชิญประชุมจัดทำแผนงบลงทุน ปี62

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
      ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน หรือ ผู้รับผิดชอบ เข้าประชุมรับฟังแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบ UC ปีงบประมาณ2562 และงบNon UC ปี 2563-2565  ในวันที่ 28 พศจิกายน 2560 เวลา 13.00น.-16.30น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ (ให้นำโนตบุค และปลั๊กไฟมาด้วย)