บริหารจัดการงานด้านสุขภาพพี่น้องประชาชน แบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสมคิด  สิทธิโคตร
สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ

082 1120180

ลงทะเบียนเข้าใช้