• 62379.jpg
 • 62380.jpg
 • 62381.jpg
 • 62382.jpg
 • 193786.jpg
 • 193787.jpg
 • 193788.jpg
 • 342661.jpg
 • 342662.jpg
 • 342667.jpg
 • 342668.jpg
 • 342669.jpg
 • 342670.jpg
 • timeline_25630204_115710.jpg
 • timeline_25630204_115713.jpg
 • timeline_25630204_115715.jpg
 • timeline_25630204_115718.jpg
 • timeline_25630204_115720.jpg
 • timeline_25630204_115746.jpg
 • timeline_25630204_115843.jpg

ทำเนียบ สสอ.บ้านผือ(1)

1.นายสมคิด  สิทธิโคตร
สาธารณสุขอำเภอ

                    
2.นางสมปอง  พรหมพลจร                                         3.นางวันเพ็ญ ใจซื่อ

       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
     ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(บริหาร)                       ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(วิชาการ)

                                  
        4.นางกุศล  พรหมทอง                                        5.นางเพ็ญศิริ  เขมะสัจจกุล
           เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส                               เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส      


6.นางสาวลลิตา  อุผา
พนักงานการเงินและบัญชี(พกส)