ทำเนียบ สสอ.บ้านผือ(1)

    
  นายจักรพงษ์  ศรีราช
สาธารณสุขอำเภอ

               
    
นางสมปอง พรหมพลจร 
                          ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(บริหาร)     
                

     
นางสาวลลิตา  อุผา
พนักงานการเงินและบัญชี(พกส)