ทำเนียบ สสอ.บ้านผือ(1)

1.นายสมคิด  สิทธิโคตร
สาธารณสุขอำเภอ

                    
2.นางสมปอง  พรหมพลจร                                         3.นางวันเพ็ญ ใจซื่อ

       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
     ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(บริหาร)                       ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(วิชาการ)

                                  
        4.นางกุศล  พรหมทอง                                        5.นางเพ็ญศิริ  เขมะสัจจกุล
           เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส                               เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส      


6.นางสาวลลิตา  อุผา
พนักงานการเงินและบัญชี(พกส)