บริหารจัดการงานด้านสุขภาพพี่น้องประชาชน
แบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายสมคิด  สิทธิโคตร
สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ

082 1120180

ลงทะเบียนเข้าใช้