ข่าวประชาสัมพันธ์

การขับเคลื่อนนโยบาย คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน

วันที่ 18 ธันวาคม 2563  รพ.สต.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ร่วมการขับเคลื่อนนโยบาย "คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน" โดย Kick off พร้อมกันเวลา 09.00 น.