ขอความร่วมมืองดให้ของขวัญในโอกาสต่างๆ

        ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ตามหนังสือที่ สธ 0217/ว825  ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562  นั้น และเพื่อให้การดำเนินงาน ITA  หัวข้อ EB18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต
         ดังนั้น สสอ.บ้านผือ จึงขอแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกระดับในสังกัด สสอ.บ้านผือ ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด