• 62379.jpg
 • 62380.jpg
 • 62381.jpg
 • 62382.jpg
 • 193786.jpg
 • 193787.jpg
 • 193788.jpg
 • 342661.jpg
 • 342662.jpg
 • 342667.jpg
 • 342668.jpg
 • 342669.jpg
 • 342670.jpg
 • timeline_25630204_115710.jpg
 • timeline_25630204_115713.jpg
 • timeline_25630204_115715.jpg
 • timeline_25630204_115718.jpg
 • timeline_25630204_115720.jpg
 • timeline_25630204_115746.jpg
 • timeline_25630204_115843.jpg

ขอความร่วมมืองดให้ของขวัญในโอกาสต่างๆ

        ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ตามหนังสือที่ สธ 0217/ว825  ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562  นั้น และเพื่อให้การดำเนินงาน ITA  หัวข้อ EB18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต
         ดังนั้น สสอ.บ้านผือ จึงขอแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกระดับในสังกัด สสอ.บ้านผือ ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด