ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)

วันนี้ 10มีนาคม2563 อำเภอบ้านผือ จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) ครั้งที่ 1/63 โดยมีนายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธาน  ที่ห้องประชุมอุษาบารส ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ  มีการสรุปประเด็น การดำเนินงาน ในปี2562และ นำเสนอประเด็นใหม่เพื่อพิจารณา ปี2563 ในที่ประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้กับประชาชนชาวอำเภอบ้านผือ ต่อไป