ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)

วันนี้ 14 ธันวาคม 2563 อำเภอบ้านผือ จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) ครั้งที่ 1/64 โดยมีนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธาน  ที่ห้องประชุมอุษาบารส ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ  มีการสรุปประเด็น การดำเนินงาน ในปี2563 และ นำเสนอประเด็นใหม่เพื่อพิจารณา ปี2564 ในที่ประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้กับประชาชนชาวอำเภอบ้านผือ ต่อไป