การแจ้งขอลบข้อมูลจากฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน

เรียน    ผู้อำนวยการ รพสต.ทุกแห่ง

          ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพ (43 แฟ้ม) และจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง (HDC) เพื่อนำข้อมูลบริการสุขภาพมาใช้ในกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่และในการดำเนินงานดังกล่าวพบว่ายังมีข้อผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลการให้บริการ โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ผู้พิการ และการให้รหัสวินิจฉัยโรค การให้รหัสสาเหตุการตาย เป็นต้น ทำให้มีกลุ่มเป้าหมายที่มากกว่าปกติ

  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เมื่อหน่วยงานจัดส่งเข้าระบบฐานข้อมูล HDC จังหวัดแล้ว จะไม่สามารถส่งข้อมูลมาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ เนื่องจากหัวข้อ (Field) ดังกล่าวเป็นคีย์หลักที่สำคัญของแฟ้มข้อมูล (Primary key) หากหน่วยงานต้องการจะแก้ไขจำเป็นต้องลบข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวออกจากระบบฐานข้อมูลและจัดส่งข้อมูลฯ เข้าสู่ระบบอีกครั้ง     ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลมีความถูกต้องและลดข้อผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลที่กล่าวมาแล้ว   สำนักงานสาธารณสุข  จึงได้จัดทำช่องทางแจ้งลบข้อมูลที่ผิดพลาดดังกล่าวไว้ที่  website http://203.157.168.51/qcdatadel  และขอให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนการจัดส่งข้อมูลทุกครั้ง  หากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและมีความประสงค์ที่จะลบข้อมูลดังกล่าวออกเพื่อดำเนินการจัดส่ง  ขอให้ดำเนินการแจ้งลบข้อมูล (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  (กรณีที่ข้อมูลถูกต้องแล้วไม่ต้องดำเนินการใด ๆ )  และรีบดำเนินการจัดส่งชุดข้อมูลที่ถูกต้องเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่วันที่  วันที่ 5 ธันวาคม 2560

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (201711211453.pdf)201711211453.pdf283 kB2017-11-22 14:07