สสอ.บ้านผือ ประกาศเจตนารมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

นายสมคิด สิทธิโคตร สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ  ในวันประชุมประจำเดือน ที่ สสอ.บ้านผือ วันที่ 4 ธันวาคม 2562