ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.รพ.สต.เมืองพาน

       

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล.รพ.สต.เมืองพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพาน  ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.รพ.สต.เมืองพาน  จำนวน  336.40  ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

           ถนน คสล.รพ.สต.เมืองพาน  จำนวน  336.40  ตารางเมตร  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจัตุพล  ฤทธิ์อินทร์  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 153,361  บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

           ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระคุ    จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการดังกล่าว ตามประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระคุ  ลงวันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2561 ที่แนบมาพร้อมนี้