ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ต.หนองแวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด ๑๑๐ ซี.ซี. แบบเกียร์ธรรมดา ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตามแบบนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ต.หนองแวง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด ๑๑๐ ซี.ซี. แบบเกียร์ธรรมดา ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตามแบบนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ต.หนองแวง ได้มีโครงการ ซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด ๑๑๐ ซี.ซี. แบบเกียร์ธรรมดา ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๑๐ ซี.ซี. แบบเกียร์ธรรมดา(๒๕.๑๐.๑๘.๐๑ ) จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะเซลล์แอนด์เซอร์วิส (ขายส่ง ขายปลีก ให้บริการ ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท ( สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่     ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑

   
   
 

 

( นายไสว  ชัยประโคม )

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ