ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ต.หนองแวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ต่อพ่วงมาตรฐาน จำนวน ๒ ชุด(สำหรับบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       

 

            (  ) อนุมัติ                                                     ( นายไสว   ชัยประโคม )

                                                                           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

   ( นางนิรามัย  สิทธิโคตร )                                                    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

     ผอ.รพ.สต.หนองแวง

คสจ.6807/2561 ลว.29 ธ.ค.2560.


ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ต.หนองแวง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ต่อพ่วงมาตรฐาน จำนวน ๒ ชุด(สำหรับบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ต.หนองแวง ได้มีโครงการ ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ต่อพ่วงมาตรฐาน จำนวน ๒ ชุด(สำหรับบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ต่อพ่วงตามมาตรฐาน สำหรับบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรไอที.เซ็นเตอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

(นายไสว ชัยประโคม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ