ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยศิลาผาสุก ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาดจุ ไม่ต่ำกว่า ๑๓คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ความจุไม่ต่ำกว่า๑๓ คิวบิกฟุต รพ.สต.บ้านห้วยศิลาผาสุก

              ตามประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยศิลาผาสุก ต.คำด้วง ได้มีโครงการ ซื้อตู้เย็น ความจุไม่ต่ำกว่า ๑๓ คิวบิกฟุต  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๑  นั้น
              ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่  ร้าน ต.เจริญการไฟฟ้า โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (images (1).pdf)images (1).pdf103 kB2018-03-19 17:53