ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นพับรณรงค์โครงการลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร ต.ข้าวสาร ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับรณรงค์โครงการลดอุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น

     แผ่นพับ จำนวน ๑,๕๑๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ้านผือการพิมพ์(ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (SCN_0009.pdf)SCN_0009.pdf393 kB2018-03-30 11:12