ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน รพ.สต.ข้าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ตามที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้าวสาร ต.ข้าวสาร ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน รพ.สต.ข้าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

      จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน รพ.สต.ข้าวสาร จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนราธิป บุญรุฬ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (SCN_0004.pdf)SCN_0004.pdf388 kB2018-03-30 11:52