ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓๔.๕๑ ลิตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ดาวณัฏฐชัยบริการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง