ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าป้ายไวนิลรณรงค์/ป้ายสติ๊กติดไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ได้มีโครงการ จ้างค่าป้ายไวนิลรณรงค์/ป้ายสติ๊กติดไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ค่าป้ายไวนิลรณรงค์/ป้ายสติ๊กติดไวนิล จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พิทักษ์ศิลป์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง