ขอเชิญประชุมการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูล43แฟ้ม,QOFและเวชระเบียน

รียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง .หน.PCU รพ.บ้านผือ
          ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในรพ.สต.และPCU แห่งละ 2คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการระบบฐานข้อมูล 43แฟ้ม การจัดการตรวจสอบตัวชี้วัดQOF ปี2561 และการตรวจสอบเวชระเบียน ในวันที่ 8-9มีนาคม 2561 เวลา 08.30น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ รพ.บ้านผือ ทั้งนี้ ให้นำคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรม JHCISสำรองฐานข้อมูล และสะพานไฟ มาด้วย  รายละเอียดหนังสือเชิญตามเอกสารที่แนบ
                                                     

                                                   ขอแสดงความนับถือ                                                  

                                                  นายมานิตย์  นิยมเหลา
                                        ผรช.งานข้อมูลสารสนเทศ สสอ.บ้านผือ

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (จัดประชุมงานข้อมูล.jpg)จัดประชุมงานข้อมูล.jpg148 kB2018-03-05 21:35