การลงบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ

เรียน ผอ.รพ.สต.บ้านเทื่อม,โนนทอง,คำบง,บ้านม่วง,กลางใหญ่,เมืองพาน,ห้วยศิลาฯและบ้านค้อ

          ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามWeb link นี้ http://gishealth.moph.go.th/pcu  

ขอแสดงความนับถือ
นายมานิตย์  นิยมเหลา
ผู้ประสานงานปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว อำเภอบ้านผือ