ขอเชิญประชุมพัฒนาสมรรถนะทักษะบุคลากรและระบบบริการNCD

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                                ขอเชิญประชุมพัฒนาสมรรถนะทักษะบุคลากรและระบบบริการ 3S,NCD,CPR รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ โรงพยาบาลบ้านผือ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย