แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 75
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ เขียนโดย Super User 504
คำสั่งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ เขียนโดย สมหมาย เฮียงศรี 319
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขียนโดย สุพรรณ ลีทุม 1860
คู่มือ การปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management Standard Operation Procedure) เขียนโดย สมหมาย เฮียงศรี 274