EB2กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2562

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

ปีงบประมาณ 2562