แผนใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งวดที่1/2562

แผนใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งวดที่ 1/2562 งบดำเนินงาน/ค่าสาธารณูปโภค(Fixcostสสอ.ครั้งที่ 1/2562) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ