รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน(แบบ สขร. 1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน(แบบ สขร. 1) 

        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561