EB11รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ขอสรุปผลและรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้