ข่าวประกาศ สสอ.

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานการเงิน ทุกแห่งเข้าร่วมการรับนิทศ ตรวจสอบภายใน จาก สสจ.อุดรธานี ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ (โดยตัวแทน 6 แห่ง นำเอกสารมาด้วย รพ.สต.กลางใหญ่,โนนสว่าง,ดงหวาย,หนองหัวคู,บ้านค้อ,คำด้วง)

นางกุศล  พรมทอง ผู้ประสานงาน