ข่าวประกาศ สสอ.

คู่มือและแนวทางการประเมิน รพสต.ติดดาว ปี61

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
    ขอส่งคู่มือ และแนวทางการประเมิน รพ.สต.ติดดาวปี 2561 ตามรายละเอียดที่แนบ

การแจ้งขอลบข้อมูลจากฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน

เรียน    ผู้อำนวยการ รพสต.ทุกแห่ง

          ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพ (43 แฟ้ม) และจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง (HDC) เพื่อนำข้อมูลบริการสุขภาพมาใช้ในกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารจัดการระบบสุขภาพในพื้นที่และในการดำเนินงานดังกล่าวพบว่ายังมีข้อผิดพลาดของการบันทึกข้อมูลการให้บริการ โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  ผู้พิการ และการให้รหัสวินิจฉัยโรค การให้รหัสสาเหตุการตาย เป็นต้น ทำให้มีกลุ่มเป้าหมายที่มากกว่าปกติ

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (201711211453.pdf)201711211453.pdf283 kB2017-11-22 14:07

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                               ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ คปสอ.บ้านผือ ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 12  ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป้นต้นไป ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ  โรงพยาบาลบ้านผือ   
                               

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                               ขอเชิญประชุมติดตามการบันทึกข้อมูลการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
                               รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

                               นายปราโมทย์  มาตย์สุริย์
                               สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ

ผู้ประสานงาน:นายไสว  ชัยประโคม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองแวง

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ประชุม OVSK บ้านผือ.pdf)ประชุม OVSK บ้านผือ.pdf139 kB2017-08-09 16:41

แจ้งรายละเอียดประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับเขต

เรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน
                       สสอ.บ้านผือ ขอส่งรายละเอียดประกวด รพ.สต.ดีเด่น ระดับเขต ณ รพ.สต.ดงหวาย ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ (บางส่วน)

(คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ประชุม (ครบถ้วน) กำลังเสนอ สสอ.บ้านผือ  ลงนาม)

ขอเชิญเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรม

เรียน ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบงานวิจัยใน รพ.สต.

             งานวิจัยCUPบ้านผือขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวิจัย r2r นวัตกรรม ใน รพ.สต.หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ และรับฟังการวิพากษ์ จาก อาจารย์ ดร.สุทิน ชนะบุญและคณะ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป งบประมาณการจัดประชุมจากCUPบ้านผือ รายละเอียดผลงานแนบมาพร้อมประกาศ ส่วนหนังสือเชิญกำลังดำเนินการจะให้ในวันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายไสว ชัยประโคม ผู้รับผิดชอบ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งประกวดผลงานวิชาการกระทรวง ปี 2560

เรียน ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบงานวิจัย/นวัตกรรมใน รพ.สต.

         ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวิจัยและนวัตกรรม ใน รพ.สต.เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการเพื่อเตรียมรับการประเมิน คปสอ.รวมทั้ง รพ.สต.ติดดาวระดับจังหวัด และเพื่อลงทะเบียนสำหรับการประกวดเวทีการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2560  วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.สุทิน ชนะบุญและคณะ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ โดยให้ปรินท์ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมมาให้อาจารย์วิพากษ์ด้วยผลงานละ 2 ชุด ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เบิกจากงบวิจัยCUPปี 2560  ส่วนหนังสือเชิญกำลังดำเนินการจัดทำจะให้ในวันประชุม

                                      จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                  นายไสว ชัยประโคม ผู้รับผิดชอบ