ข่าวประกาศ สสอ.

ขอเชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                              ด้วยโรงพยาบาลบ้านผือและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดประชุมโครงการเสริมพลังเครือข่ายสุขภาพชุมชนเฝ้าระวังป้องกันภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานฝากครรภ์ทุก รพ.สต.เข้าประชุม ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ  โรงพยาบาลบ้านผือ

ผู้ประสานงาน : นางกุศล  พรมทอง

ขอเชิญประชุมพิจารณางบค่าเสื่อมปี61

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
    สสอ.บ้านผือ ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพิจารณางบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ2561 ในวันที่ 19 มิ.ย.2560 ณ ห้องประชุม สสอ.บ้านผือ เวลา09.00 น.เป็นต้นไป(โดยนำโน้ตบุค มาด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วให้แล้วเสร็จ สามารถส่งข้อมูล สสจ. ให้ทันกำหนดเวลา 20 มิ.ย.60)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายไสว ชัยประโคม

เรียน        สสอ.บ้านผือ/ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง/หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนรพ.บ้านผือ/คณะกรรมการ คปสอ./ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ.

                ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมคปสอ.ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2560  เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เพชรี วิชากุล.
Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (หนังสือเชิญประชุม.PDF)หนังสือเชิญประชุม.PDF411 kB2017-06-14 08:03

นายไสว ชัยประโคม

เรียน    สสอ.บ้านผือ/ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง/หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนรพ.บ้านผือ/คณะกรรมการ คปสอ./ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ.
       ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมคปสอ.ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2560  เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เพชรี วิชากุล.
Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (หนังสือเชิญประชุม.PDF)หนังสือเชิญประชุม.PDF411 kB2017-06-14 07:53

ขอแจ้งกำหนดการ

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            ขอแจ้งกำหนดการ''โครงการ Active Finding Cataeact และ โครงการผ่าตัดต้อกระจก" ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

ขอแจ้งกำหนดการ

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            ขอแจ้งกำหนดการ''โครงการ Active Finding Cataeact และ โครงการผ่าตัดต้อกระจก" ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (แจ้งกำหนดการ.jpg)แจ้งกำหนดการ.jpg576 kB2017-06-08 10:00

ขอเชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                             ขอเชิญผู้รับผิดงานผู้สุงอายุและงานวัยทำงาน (DPAC) เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินจาก สสจ.อุดรธานี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ(สสจ.มาประเมินวันที่ 14 มิถุนา่ยน 2560)

หมายเหตุ*ยกเว้น รพ.สต.คำบง,นาล้อม,คำด้วง,ห้วยศิลาผาสุก
ผู้ประสานงาน : นางกุศล  พรมทอง