ข่าวประกาศ สสอ.

ขอเชิญเข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรม

เรียน ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบงานวิจัยใน รพ.สต.

             งานวิจัยCUPบ้านผือขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวิจัย r2r นวัตกรรม ใน รพ.สต.หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ และรับฟังการวิพากษ์ จาก อาจารย์ ดร.สุทิน ชนะบุญและคณะ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป งบประมาณการจัดประชุมจากCUPบ้านผือ รายละเอียดผลงานแนบมาพร้อมประกาศ ส่วนหนังสือเชิญกำลังดำเนินการจะให้ในวันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายไสว ชัยประโคม ผู้รับผิดชอบ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งประกวดผลงานวิชาการกระทรวง ปี 2560

เรียน ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบงานวิจัย/นวัตกรรมใน รพ.สต.

         ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวิจัยและนวัตกรรม ใน รพ.สต.เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลงานวิชาการเพื่อเตรียมรับการประเมิน คปสอ.รวมทั้ง รพ.สต.ติดดาวระดับจังหวัด และเพื่อลงทะเบียนสำหรับการประกวดเวทีการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2560  วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.สุทิน ชนะบุญและคณะ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ โดยให้ปรินท์ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมมาให้อาจารย์วิพากษ์ด้วยผลงานละ 2 ชุด ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เบิกจากงบวิจัยCUPปี 2560  ส่วนหนังสือเชิญกำลังดำเนินการจัดทำจะให้ในวันประชุม

                                      จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                  นายไสว ชัยประโคม ผู้รับผิดชอบ

ขอเชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                              ด้วยโรงพยาบาลบ้านผือและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดประชุมโครงการเสริมพลังเครือข่ายสุขภาพชุมชนเฝ้าระวังป้องกันภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานฝากครรภ์ทุก รพ.สต.เข้าประชุม ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ  โรงพยาบาลบ้านผือ

ผู้ประสานงาน : นางกุศล  พรมทอง

ขอเชิญประชุมพิจารณางบค่าเสื่อมปี61

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
    สสอ.บ้านผือ ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพิจารณางบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ2561 ในวันที่ 19 มิ.ย.2560 ณ ห้องประชุม สสอ.บ้านผือ เวลา09.00 น.เป็นต้นไป(โดยนำโน้ตบุค มาด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วให้แล้วเสร็จ สามารถส่งข้อมูล สสจ. ให้ทันกำหนดเวลา 20 มิ.ย.60)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายไสว ชัยประโคม

เรียน        สสอ.บ้านผือ/ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง/หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนรพ.บ้านผือ/คณะกรรมการ คปสอ./ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ.

                ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมคปสอ.ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2560  เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เพชรี วิชากุล.
Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (หนังสือเชิญประชุม.PDF)หนังสือเชิญประชุม.PDF411 kB2017-06-14 08:03

นายไสว ชัยประโคม

เรียน    สสอ.บ้านผือ/ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง/หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนรพ.บ้านผือ/คณะกรรมการ คปสอ./ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ คปสอ.
       ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมคปสอ.ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2560  เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เพชรี วิชากุล.
Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (หนังสือเชิญประชุม.PDF)หนังสือเชิญประชุม.PDF411 kB2017-06-14 07:53

ขอแจ้งกำหนดการ

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            ขอแจ้งกำหนดการ''โครงการ Active Finding Cataeact และ โครงการผ่าตัดต้อกระจก" ปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้