ข่าวประกาศ สสอ.

ขอเชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                             ขอเชิญผู้รับผิดงานผู้สุงอายุและงานวัยทำงาน (DPAC) เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมรับการประเมินจาก สสจ.อุดรธานี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ(สสจ.มาประเมินวันที่ 14 มิถุนา่ยน 2560)

หมายเหตุ*ยกเว้น รพ.สต.คำบง,นาล้อม,คำด้วง,ห้วยศิลาผาสุก
ผู้ประสานงาน : นางกุศล  พรมทอง

ขอข้อมูลเด็กปฐมวัย 0 - 5 ปี

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                             งานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ขอข้อมูลเด็กปฐมวัย 0 - 5 ปี รายละเอียตามแบบฟอร์มที่แนบมานี้  ส่งภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ประสานงาน: นางกุศล  พรมทอง

 

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ข้อมูล 0-5 ปี ปี 2560.xls)ข้อมูล 0-5 ปี ปี 2560.xls64 kB2017-05-30 09:43

แจ้งแผนออกปรับเปลี่ยนฯ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
        ด้วย คปสอ.บ้านผือ  ได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยให้แต่ละ รพ.สต.คัดเลือกบุคลที่มีภาวะเสี่ยงสูงเข้าร่วมอบรมโครงการปรับเปลี่ยนฯ
โดย จนท.ที่รับผิดชอบระดับ คปสอ.จะออกให้ความรู้ในสถานบริการแม่ข่าย และให้จัดเอกสารรายบุคคล รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
ผู้ประสานงาน  นางกุศล  พรมทอง

ขอเชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
     ด้วยงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว คปสอ.บ้านผือ ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน,จนท.เกี่ยวข้อง (รพ.สต.ละ2ท่าน) และทีมพี่เลี้ยง/ผู้ประเมินฯ เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี2560  ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา13.30น.-16.30น. ที่ห้องประชุมร่มสตบรรณ รพ.บ้านผือ
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายมานิตย์  นิยมเหลา
ผู้ประสานงาน

ขอเชิญร่วมรับการนิเทศ/ติดตามงาน NCD/CKD

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD/CKD เข้าร่วมรับการนิเทศ/ติดตามงาน NCD Clinic Plus/CKD ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ โรงพยาบาลบ้านผือ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

ขอความร่วมมือประสานผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้ามารับรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                             ขอความร่วมมือประสานผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้ามารับรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนี้

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (รายชื่อ 1.jpg)รายชื่อ 1.jpg686 kB2017-05-09 15:50
Download this file (รายชื่อ 2.jpg)รายชื่อ 2.jpg690 kB2017-05-09 15:50
Download this file (รายชื่อ 3.jpg)รายชื่อ 3.jpg555 kB2017-05-09 15:51
Download this file (วันที่ 11 พ.ค.60 ตอนบบ่าย.jpg)วันที่ 11 พ.ค.60 ตอนบบ่าย.jpg499 kB2017-05-09 15:47
Download this file (วันที่ 11 พ.ค.60 ตอนเช้า.jpg)วันที่ 11 พ.ค.60 ตอนเช้า.jpg541 kB2017-05-09 15:46

การดำเนินงาน NCD Clinic Plus

เรียน ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบงานNCD ทุุกแห่ง
          งาน NCD คลินิก รพ.บ้านผือ ของส่งแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus คปสอ.บ้านผือ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน รองรับการนิเทศติดตามและประเมินงานปี2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (CPG CKD.pdf)CPG CKD.pdf354 kB2017-05-09 12:03
Download this file (CPG DM.pdf)CPG DM.pdf948 kB2017-05-09 12:02
Download this file (CPG HT.pdf)CPG HT.pdf1008 kB2017-05-09 12:02
Download this file (คำสั่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ.pdf)คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ.pdf387 kB2017-05-09 12:02
Download this file (นโยบาย NCD Clinic Plus.pdf)นโยบาย NCD Clinic Plus.pdf24 kB2017-05-09 12:01
Download this file (ประกาศ คปสอ.บ้านผือ.pdf)ประกาศ คปสอ.บ้านผือ.pdf135 kB2017-05-09 12:02