ข่าวประกาศ สสอ.

ขอความร่วมมือประสานผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้ามารับรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                             ขอความร่วมมือประสานผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้ามารับรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนี้

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (รายชื่อ 1.jpg)รายชื่อ 1.jpg686 kB2017-05-09 15:50
Download this file (รายชื่อ 2.jpg)รายชื่อ 2.jpg690 kB2017-05-09 15:50
Download this file (รายชื่อ 3.jpg)รายชื่อ 3.jpg555 kB2017-05-09 15:51
Download this file (วันที่ 11 พ.ค.60 ตอนบบ่าย.jpg)วันที่ 11 พ.ค.60 ตอนบบ่าย.jpg499 kB2017-05-09 15:47
Download this file (วันที่ 11 พ.ค.60 ตอนเช้า.jpg)วันที่ 11 พ.ค.60 ตอนเช้า.jpg541 kB2017-05-09 15:46

การดำเนินงาน NCD Clinic Plus

เรียน ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบงานNCD ทุุกแห่ง
          งาน NCD คลินิก รพ.บ้านผือ ของส่งแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus คปสอ.บ้านผือ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน รองรับการนิเทศติดตามและประเมินงานปี2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (CPG CKD.pdf)CPG CKD.pdf354 kB2017-05-09 12:03
Download this file (CPG DM.pdf)CPG DM.pdf948 kB2017-05-09 12:02
Download this file (CPG HT.pdf)CPG HT.pdf1008 kB2017-05-09 12:02
Download this file (คำสั่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ.pdf)คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ.pdf387 kB2017-05-09 12:02
Download this file (นโยบาย NCD Clinic Plus.pdf)นโยบาย NCD Clinic Plus.pdf24 kB2017-05-09 12:01
Download this file (ประกาศ คปสอ.บ้านผือ.pdf)ประกาศ คปสอ.บ้านผือ.pdf135 kB2017-05-09 12:02

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                             ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมเด็กจมน้ำ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมอบรมวิทยากรครู ก.หลักสูตร"การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวติรอด"ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มสัตตบรรณ โรงพยาบาลบ้านผือและสระว่ายน้ำโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดุอดรธานี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

ผู้ประสานงาน:นายสุรันต์  กัณหา

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ขอเชิญประชุม.jpg)ขอเชิญประชุม.jpg118 kB2017-05-05 13:51

ขอส่งตัวอย่างรูปเล่มแผนปฏิบัติการ 2560

เรียน ผอ.สต.สต./ผู้รับผิดชอบงานแผนใน รพ.สต.
              ผรข.งานแผน สสอ.บ้านผือ ขอส่งตัวอย่าง รูปเล่มแผนปฏิบัติการ ปี 2560 เพื่อให้ รพ.สต.จัดทำเป็นแนวทางเดียวกันและให้ ผอ.สต.ลงนาม แล้วส่งรูปเล่ม และไฟล์ มายังผู้รับผิดชอบ เพื่อจะได้รวบรวมให้ประธาน และรองประธาน คปสอ.บ้านผือลงนามและส่งงานยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานีต่อไป (รูปเล่ม เครดิต:คุณกิติพงษ์ รพ.สต.หนองหัวคู และคุณเพชรี รพ.บ้านผือ)
                                     นายไสว ชัยประโคม
                                       ผู้รับผิดชอบ

ขอเชิญประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            ขอเชิญผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านผือ รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมานี้

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560.jpg)ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560.jpg417 kB2017-05-01 14:52

ขอเชิญประชุม

เรียนนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                             ด้วย สสจ.อุดรธานี กำหนดการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กสัญจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการคลอดก่อนกำหนดในพื้นที่ห่างไกล การวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกในชุมชน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านผือ เวลา 08.00 - 12.00 น.รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมนี้

ผู้ประสานงาน:นางกุศล พรมทอง

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (กำหนดการ 4 พ.ค.60.jpg)กำหนดการ 4 พ.ค.60.jpg490 kB2017-05-01 09:23
Download this file (ขอเชิญประชุม 4 พ.ค.60.jpg)ขอเชิญประชุม 4 พ.ค.60.jpg581 kB2017-05-01 09:22

ขอเชิญประชุมการบันทึกสาเหตุการตาย

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
       ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมการลงบันทึกสาเหตุการตาย แห่งละ 1-2คน .ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00น.-16.30น. ณ.ห้องประชุมร่มสตบรรณ รพ.บ้านผือ โดยส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่25 เมษายน 2560(เดิมภายในวันที่ 21เม.ย.60) ที่mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  และรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

มานิตย์  นิยมเหลา
ผู้ประสานงาน