ข่าวประกาศ สสอ.

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                             ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมเด็กจมน้ำ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมอบรมวิทยากรครู ก.หลักสูตร"การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวติรอด"ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มสัตตบรรณ โรงพยาบาลบ้านผือและสระว่ายน้ำโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดุอดรธานี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

ผู้ประสานงาน:นายสุรันต์  กัณหา

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ขอเชิญประชุม.jpg)ขอเชิญประชุม.jpg118 kB2017-05-05 13:51

ขอส่งตัวอย่างรูปเล่มแผนปฏิบัติการ 2560

เรียน ผอ.สต.สต./ผู้รับผิดชอบงานแผนใน รพ.สต.
              ผรข.งานแผน สสอ.บ้านผือ ขอส่งตัวอย่าง รูปเล่มแผนปฏิบัติการ ปี 2560 เพื่อให้ รพ.สต.จัดทำเป็นแนวทางเดียวกันและให้ ผอ.สต.ลงนาม แล้วส่งรูปเล่ม และไฟล์ มายังผู้รับผิดชอบ เพื่อจะได้รวบรวมให้ประธาน และรองประธาน คปสอ.บ้านผือลงนามและส่งงานยุทธศาสตร์ สสจ.อุดรธานีต่อไป (รูปเล่ม เครดิต:คุณกิติพงษ์ รพ.สต.หนองหัวคู และคุณเพชรี รพ.บ้านผือ)
                                     นายไสว ชัยประโคม
                                       ผู้รับผิดชอบ

ขอเชิญประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            ขอเชิญผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านผือ รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมานี้

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560.jpg)ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2560.jpg417 kB2017-05-01 14:52

ขอเชิญประชุม

เรียนนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                             ด้วย สสจ.อุดรธานี กำหนดการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กสัญจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการคลอดก่อนกำหนดในพื้นที่ห่างไกล การวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกในชุมชน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านผือ เวลา 08.00 - 12.00 น.รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมนี้

ผู้ประสานงาน:นางกุศล พรมทอง

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (กำหนดการ 4 พ.ค.60.jpg)กำหนดการ 4 พ.ค.60.jpg490 kB2017-05-01 09:23
Download this file (ขอเชิญประชุม 4 พ.ค.60.jpg)ขอเชิญประชุม 4 พ.ค.60.jpg581 kB2017-05-01 09:22

ขอเชิญประชุมการบันทึกสาเหตุการตาย

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
       ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมการลงบันทึกสาเหตุการตาย แห่งละ 1-2คน .ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00น.-16.30น. ณ.ห้องประชุมร่มสตบรรณ รพ.บ้านผือ โดยส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่25 เมษายน 2560(เดิมภายในวันที่ 21เม.ย.60) ที่mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  และรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

มานิตย์  นิยมเหลา
ผู้ประสานงาน

 

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                             ขอเชิญคณะกรรมการ/คณะทำงานพัฒนาระบบบริการ สาขา NCD/่่CKD คปสอ.บ้านผือ เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนาระบบการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คปสอ.บ้านผือ ในวันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ โรงพยาบาลบ้านผือ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (กำหนดการ.jpg)กำหนดการ.jpg569 kB2017-04-18 10:18
Download this file (ขอเชิญประชุมวันที่ 19 เม.ย..jpg)ขอเชิญประชุมวันที่ 19 เม.ย..jpg602 kB2017-04-18 10:18

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
          สสอ.บ้านผือ ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรท่านสาธารณสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่อาวุโส เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๐ ในวันที่๑๒ เมษายน  ณ.ลานกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ โดยมีกิจกรรมการละเล่นพื้นเมือง การร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และรดน้ำดำหัว เริ่มเวลา ๑๑.๐๐น.เป็นต้นไป
          จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน