ข่าวประกาศ สสอ.

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนด

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                           แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ปีงบบประมาณ 2560  รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้

ผู้ประสานงาน:นางกุหลาบ สิงห์วงษ์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

                            ด้วย คปสอ.บ้านผือ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานโรคหัวใจขาดเลือด(STEMI) เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมิน HA โรคหัวใจขาดเลือด(STEMI) ในวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านผือ รายลเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

ผู้ประสานงาน: นางกุหลาบ  สิงห์วงษ์ ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ขอให้ประเมินตนเอง รพสต.ติดดาว

เรียน ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง
        ด้วยงานคุณภาพ สสอ.บ้านผือ ขอความร่วมมือให้ทุกรพ.สต.ประเมินตนเอง ตามแบบสรุปคะแนน รพ.สต.ติดดาว ที่แนบมา แล้วให้ส่งมาที่ ผรช. ที่เมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.เพื่อจะได้สรุปและรวบรวมส่ง จังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

นายมานิตย์  นิยมเหลา
ผรช.งานคุณภาพ สสอ.บ้านผือ

 

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (แบบสรุปคะแนน รพ.สต.ติดดาว v.4.xls)แบบสรุปคะแนน รพ.สต.ติดดาว v.4.xls82 kB2017-01-25 21:44

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                           ขอเชิญร่วประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11 ในวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ


                                  นายปราโมทย์  มาตย์สุริย์
                                  สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ

ขอเชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ปี 2560 (ระดับโซน 4) ในวันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ  โรงพยาบาลบ้านผือ

ผู้ประสานงาน นางกุศล  พรมทอง

ขอเชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            ขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกรอบการบันทึกบัญชีหน่วยบริการในระดับ รพ.สต.ปี 2560 ในวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มสัตตบรรณ  โรงพยาบาลบ้านผือ

ผู้ประสานงาน:นางกุศล  พรมทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

เชิญประชุมประจำเดือน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
         ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกท่านประชุมประจำดือน  ในวันที่ 5 มกราคม  2560
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน สสอ.บ้านผือ